Villkor

Yleistä

Tervetuloa KUPOLI-virtuaalinäyttelyihin!

Näitä KUPOLI-virtuaalinäyttelyiden verkkopalvelun (”Palvelu”) sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan verkkosivujen www.kupoli.eu ja niiden erilaisten sisältöjen käyttöön sekä verkkosivujen välityksellä ostettavien lippujen kauppaan Interior Photography AN Oy:n (”Palveluntarjoaja”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

Asiakkaita ovat sekä ne henkilöt, jotka käyvät Palvelussa ja ostavat itse itselleen lippuja näyttelyihin sekä ne henkilöt, jotka käyvät Palvelussa muun henkilön heille ostamia lippuja käyttäen. Asiakkaita, ja siten näiden ehtojen soveltamisen piirissä, ovat myös kaikki muutoinkin Palvelussa käyvät henkilöt.

Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki

Interior Photography AN Oy
Y-tunnus: 2662968-3
Puh: +358 40 5944004
s-posti: info@kupoli.eu

Palvelussa asiointi tapahtuu asiakkaan valitsemalla, Palvelussa kulloinkin saatavilla olevalla kielivalinnalla. Asiointi on mahdollista vähintään suomeksi ja englanniksi.

Asiakaspalvelu tapahtuu suomen ja englannin kielellä.

Palvelussa asiointi

Palvelun maksullisissa osioissa tilauksia voivat tehdä kaikki vähintään 15-vuotiaat henkilöt. Tilauksen tekeminen Palvelussa ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelun sisältöjä voivat käyttää kaikenikäiset ihmiset, lukuun ottamatta mahdollisia näyttelykohtaisia ikärajoja, jotka määrittävät kyseiselle sisällölle alaikärajan.

Asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat tiedot asioidessaan Palvelun henkilötietoja edellyttämissä osioissa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisena pitämisestä.

Näyttelyiden lippujen ostaminen

Lippu tilataan valitsemalla Palvelun valikoimasta näyttely sekä ostettavien lippujen kappalemäärä ja -tyyppi.

Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun Asiakas vie lipun ostoprosessiin loppuun Palvelussa. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Mikäli Asiakas ostaa lippuja jonkin organisaation edustajana, vakuuttaa ja vastaa hän siitä, että hänellä on oikeus edustaa kyseistä organisaatiota ja ostaa lippuja sen lukuun.

Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle sopimusvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että sopimusvahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tilausta.

Lippuja koskevan sopimuksen kohde

Sopimus sisältää näyttelyiden sisällön välittämisen niille Asiakkaille, jotka sijaitsevat Palvelun saatavuusalueella ja joilla on tekniset edellytykset ja laitteet vastaanottaa Palvelua. Asiakas vastaa Palveluiden käyttöön liittyvistä laitteista, verkkoyhteyksistä sekä ohjelmistojen riittävästä suojaamisesta, toiminnasta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Näyttelyiden saatavuutta voi olla rajoitettu alueellisesti tai päätelaitteiden osalta tekijänoikeudellisista tai muista syistä.

Yksittäistä näyttelylippua koskeva sopimus on voimassa niin kauan kuin kunkin näyttelyn tiedoissa on kerrottu näyttelyn voimassaoloajaksi. Yksittäisen lipun voimassaoloaika voi olla määritelty lyhyemmäksi kuin koko näyttelyn aukioloaika. Muilta osin nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja aina, kun Asiakas vierailee Palvelussa.

Hinnat

Lippujen hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Liput veloitetaan tilaushetkellä Palvelussa näkyvän hinnan perusteella.

Hinnat sisältävät arvolisäveron. Lippujen hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelykuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen sekä välittömästi tilauksen yhteydessä että tilauksesta Asiakkaalle lähetettävässä vahvistuksessa.

Maksutavat

Palveluntarjoajan maksupalvelukumppanina toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus: Checkout Finland Oy). Maksamiseen sovelletaan myös sen omia käyttöehtoja sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja, jotka molemmat löytyvät Checkout Finland Oy:n verkkosivuilta.

Liput voi maksaa kulloinkin Checkoutin tarjoamilla maksutavoilla, jotka ovat selkeästi näkyvissä lippujen ostohetkellä. Maksun saajana Asiakkaan tiliotteella näkyy Checkout Finland Oy.

Lippujen toimitus

Lippu toimitetaan digitaalisesti Asiakkaalle viivytyksettä oston teon jälkeen. Lippu on käytössä joko heti, jolloin Asiakas pystyy tutustumaan valitsemaansa näyttelyyn heti digitaalisen lipun saatuaan, taikka näyttelyn informaatiossa kerrottuna näyttelyn avautumishetkenä.

Lippujen henkilökohtaisuus

Kukin pääsylippu virtuaaliseen näyttelyyn oikeuttaa yhdelle Asiakkaalle sisällön käyttöoikeuden. Käytettyä lippua ei saa millään menetelmällä jakaa muille henkilöille, eikä Asiakas saa näyttää tai jakaa näyttelyä omalla lipullaan muille henkilöille millään tekniikalla. Kuvakaappausten otto näyttelyiden sisällöistä on myös nimenomaisesti kielletty.

Palveluntarjoajan vastuu ja vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa näyttelyiden sisällöistä, vaan niistä vastaavat näyttelyiden oikeuksienhaltijat. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toiminnasta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista palveluiden toimivuuteen.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ainoastaan sellaisen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan lain tai sopimuksen vastaisesta tuottamuksellisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tavanomaisesti virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset, kuten posti- ja puhelinkustannukset.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta, jollei Asiakas ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle sekä esitä korvausvaatimusta ja näyttöä aiheutuneesta vahingosta kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai taloudellisesta vahingosta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmansien toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteistaan, jos sopimuksen noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Vastuunrajoituksia koskevilla ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Organisaatioasiakkaiden osalta Palveluntarjoajan virhevastuu rajautuu enintään reklamaatiota koskevien, Asiakkaan ostamien lippujen kokonaishintaan.

Asiakkaan palvelun käyttö ja vastuut

Näyttelyiden immateriaalioikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille, ja Palvelun oikeudet muutoin Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Näyttelysisällöt on tarkoitettu Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä saa kokonaan tai osittainkaan esittää julkisesti tai jakaa kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää tai käyttää näyttelysisältöjä kuin tekijänoikeuslainsäädännön sallimilla tavoilla. Mikäli Asiakas rikkoo näitä ehtoja, on Palveluntarjoajalla oikeus estää pääsy Palveluun tai purkaa sopimus välittömästi, ilman velvollisuutta hyvittää Asiakkaalle ostetuista lipuista mitään maksuja.

Peruuttamisoikeuden puuttuminen

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole Palvelusta ostettujen sisältöjen osalta peruuttamisoikeutta, koska sisältöpalvelun toimittaminen aloitetaan Asiakkaan tilauksen johdosta välittömästi lipun oston jälkeen.

Organisaatioasiakkaalla ei ole Palvelusta ostettujen sisältöjen osalta peruuttamisoikeutta.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Palvelun tietosuojaselosteesta. Palvelussa hyödynnettävien kolmansien osapuolien, kuten mm. maksupalveluntarjoaja Checkout Finland Oy:n, tietosuojaselosteet löytyvät näiden palveluntarjoajien verkkopalveluista ja Asiakasta kehotetaan tutustumaan myös niihin.

Lisäksi Palvelussa hyödynnetään evästeitä, joiden käyttöä on kuvattu tarkemmin evästeinformaatiossa.

Sopimuksen siirto ja Ehtojen muutokset

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä näihin Ehtoihin muutoksia. Mikäli Ehtoja muutettaisiin tavalla, joka olennaisesti heikentäisi kuluttaja-asiakkaan asemaa hänen jo ostamansa ja vielä kesken olevan näyttelypääsyn osalta, Palveluntarjoaja informoi tällaisia lipunhaltijoita tulevasta ehtomuutoksesta ja tarjoaa näille mahdollisuuden päättää sopimus ennen muutosten voimaanastumista.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.